REKRUTACJA

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/20

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, potwierdzający wolę podjęcia nauki w IX Liceum Ogólnokształcącym im. K. Hoffmanowej, składają:

1) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,
2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty,
3) kwestionariusz kandydata (do pobrania poniżej)
4) 3 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie,
5) karta zdrowia.


KWESTIONARIUSZ KANDYDATA DO KLAS: A,a,G,g,C,c,D,d,U,u
KWESTIONARIUSZ KANDYDATA DO KLAS: B,b,E,e,F,f

WNIOSEK O PRZYJĘCIE W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ


PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2019/20


PROGI PUNKTOWE Z UBIEGŁYCH LAT