FESTIWAL FILMOWY 9 MINUT – REGULAMIN

logoREGULAMIN FESTIWALU FILMOWEGO 9 MINUT
1. Festiwal ma formę konkursu.
2. Udział w konkursie jest całkowicie darmowy.
3. Film może zostać zrealizowany indywidualnie lub zespołowo przez uczniów IX LO z Oddziałami Gimnazjalnymi (przy współpracy uczniów innych szkół).
4. Format filmu jest dowolny, tzn. twórcy muszą zadbać, aby format nagrania był możliwy do odtworzenia podczas Festiwalu.
5. W edycji 2017 organizatorzy przewidują trzy kategorie konkursowe: film niemy (np. parodia, pastisz, trawestacja), dokument, krótka fabuła obyczajowa.
6. Film zgłoszony do konkursu powinien mieć: tytuł, czołówkę i napisy końcowe.
7. Filmy, których treść uważana jest powszechnie za wulgarną, niemoralną, propagującą rasizm lub/i budzącą obrazę społeczną, jak i osobową, nie będą dopuszczone do prezentacji.
8. Organizatorzy Festiwalu nie biorą odpowiedzialności za prawa autorskie do scenariusza oraz dodatkowych materiałów artystycznych użytych przez uczestników (muzyka, znaki graficzne, zdjęcia, utwory audiowizualne – w tym filmowe itp.).
9. Czas trwania każdego filmu nie powinien przekraczać 9 minut. Filmy dłuższe nie będą dopuszczone do konkursu.
10. Wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartę zgłoszeniową wraz z pisemną deklaracją zgody na publikację wizerunku należy przesłać do 30 października organizatorom konkursu.
11. Każdy projekt filmowy należy przesłać organizatorom Festiwalu najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.
12. Kryteria i zasady oceniania filmów w konkursie:
a. zgodność z wybraną kategorią,
b. czas,
c. struktura scenariusza (związki przyczynowo-skutkowe fabuły, spójność, zachowanie Arystotelesowskich zasad i kompozycji, oryginalność pomysłu),
d. inne elementy filmowe: scenografia, dźwięk, kostiumy, charakteryzacja, montaż, gra aktorska.
13. Organizatorzy zapewniają (w ramach swoich możliwości) odpowiedni sprzęt umożliwiający publiczną projekcję.
14. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo ustalenia kolejności pokazów.
15. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas pokazu finałowego.
16. W skład czteroosobowego jury konkursowego wchodzą: osoby ze świata filmu, przedstawiciele grona pedagogicznego i samorządu szkolnego.
17. Jury może przyznać jedną nagrodę główną oraz nagrody lub wyróżnienia dla wybranych zespołów i/lub uczestników. Nagroda publiczności przyznawana jest w trybie głosowania internetowego widzów na najlepszy film.
18. Na terenie IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie obowiązuje regulamin szkoły dostępny na www.hoffmanowa.pl.
19. W przypadku kwestii spornych, niezawartych w regulaminie, ostateczny głos należy do organizatorów Festiwalu.

Małgorzata Bazan
Małgorzata Wiśniewska
Artur Jabłoński


Załączniki:
1. KARTA ZGŁOSZENIOWA
2. ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
3. ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU OSOBY PEŁNOLETNIEJ


Organizator:
IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
ul. Hoża 88, 00-682 Warszawa
tel.: 22 628 05 45
fax.: 22 622 48 35